ක්වාසි උසාවියක අවශ්‍යතාව කුමක්ද? (What is the need for a Quazi court?)

ක්වාසි උසාවිය ගැන සඳහන් කිරීමට ප්‍රථමයෙන් ලංකාවේ උසාවි ව්‍යුහය ගැන සලකා බැලීම ප්‍රයෝජනවත්ය. ලංකාවේ අධිකරණ පද්දතිය සමන්විත වන්නේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය, අභියාචනාධිකරණය, මහාධිකරණ, නාගරික අධිකරණ සහ ප්‍රාථමික යන අධිකරණවලින් ය.

Read more

ඉස්ලාමයේ කාන්තා අයිතිවාසිකම්-12

12 කාන්තාවන්ගේ දික්කසාද අයිතිය. විවාහවීමෙන් පසු අඹු සැමි යුවළට එකට ජීවත්වීමට නොහැකි අසමගියක් දෙදෙනා අතර පැනනැගුනු විට දෙදෙනාම හෝ එක් අයෙකු දික්කසාදවීමට ඉදිරිපත් වෙයි. මේ ගැන ඉස්ලාම් පවසන්නේ කුමක්ද? පිරිමින්ට දික්කසාද වීමට අයිතියක් ඇතිසේම ගැහැණියට ද දික්කසාදවීමේ අයිතිය තිබෙන්නේය. මෙයට නබි (සල්ලල්ලාහු අලෙයිහි වසල්ලම්*තුමාගේ කාලයේ සිදුවුනු සිදුවීම් සාධක වශයෙන් පෙන්විය හැක.

Read more