ඉස්ලාම් යන්නෙන් ඔබ අදහස් කරන්නේ කුමක් ද?

ඉස්ලාමීය ඉගැන්වීම් අනුව සත්‍යය වූ එකම දෙවිඳුන් (අරාබි භාෂාවෙන් ‘අල්ලාහ්’) පමණක් විශ්වාස කිරීම හා මහාකාරුණික එම දෙවිඳුන්ගේ අවසාන ධර්මදුතයාණන් වූ මුහම්මද් තුමාණන් ව විශවාස කිරීම වේ. මෙම විශ්වාසය පදනම් වූ ඉගැන්වීම් හි සාරාංශය පහතින් දක්වා ඇත්තෙමු.

Read more

කවුද ශ්‍රේෂ්ඨයා? (AV)

ශ්‍රී ලාංකීය මිතුරු හමුව දිනය- 09-11-2012 සිකුරාදා ස්ථානයඃ කිමියා නිවාඩු නිකේතනය-අල්ජුබෙයිල්

Read more