ඒක දේව විවරණය-7 – (AV)

ඉස්ලාම් දහමෙහි මූලික ප‍්‍රතිපත්තිය වන ඒක දේව සංකල්පය පිළිබඳ මෙම මාතෘකාව යටතේ කරුණු පැහැදිළි කෙරේ. දිනය: 07-08-2008 ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල්-සවුදි අරාබියාව ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 29.91 MB} [audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio1/tawheed-7.mp3] වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 154 MB} [flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV1/tawheed-7.flv” /]

Read more

ඒක දේව සංකල්පය-6 – (AV)

ඉස්ලාම් දහමෙහි මූලික ප‍්‍රතිපත්තිය වන ඒක දේව සංකල්පය පිළිබඳ මෙම මාතෘකාව යටතේ කරුණු පැහැදිළි කෙරේ. දිනය: 07-08-2008 ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල්-සවුදි අරාබියාව ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 32.45 MB} [audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio1/tawheed-6.mp3] වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 105 MB} [flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV1/tawheed-6.flv” /]

Read more

ඒක දේව විවරණය-5 -(AV)

ඉස්ලාම් දහමෙහි මූලික ප‍්‍රතිපත්තිය වන ඒක දේව සංකල්පය පිළිබඳ මෙම මාතෘකාව යටතේ කරුණු පැහැදිළි කෙරේ. දිනය: 13-07-2008 ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල්-සවුදි අරාබියාව ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 18.12 MB} [audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio1/tawheed-5.mp3] වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 94.62 MB} [flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV1/tawheed-5.flv” /]

Read more

ඒක දේව විවරණය-2 – (AV)

ඉස්ලාම් දහමෙහි මූලික ප‍්‍රතිපත්තිය වන ඒක දේව සංකල්පය පිළිබඳ මෙම මාතෘකාව යටතේ කරුණු පැහැදිළි කෙරේ. දිනය: 19-06-2008 ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල්-සවුදි අරාබියාව ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 7.41 MB} [audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio1/tawheed-2.mp3] වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 98.22 MB} [flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV1/tawheed-2.flv” /]

Read more
1 2 3