ඔබේ පැනයට පිළිතුරු – සපත්තු මත හෝ පා මේස් මත පිරිමැදීම පිළිබඳවූ නීතිය?

පැනය: දෝවනය කරන කෙනෙකු සපත්තු මත හෝ පා මේස් මත පිරිමැදීම පිළිබඳවූ නීතිය කුමක්ද? පිළිතුර: දෝවනය කරන කෙනෙකු තමන්ගේ දෙපා සේදීම වෙනුවට තමන් පැළඳ සිටින සපත්තු මත හෝ පා මේස් මත පිරිමැදීමට අවසර පවති. පහත සඳහන් කොන්දේසිවලට යටත්ව ඔහු පළඳින විට ඔහුට එම අවසරය පවති. 1- ඔහු දෝවනය කිරීමෙන් පසුව එය පැළඳිය යුතුය. මෙයට සාධක වශයෙන්: මුයීරතිබ්නු ෂුඃබා (රලි) තුමන් විස්තර කරන […]

Read more

ස්වර්ගයෙහි දොරටු 8 ම ඔබ වෙනුවෙන් විවෘත විය යුතුද?

ඉතා පහසු යහපත් ක්‍රියාවන් තුළින් අති මහත්වූ සෞභාග්‍යයන් ලැබීම යනු අල්ලාහ්ගේ අසීමිත දයාවට කදිම නිදසුනකි. අපි කරන සුළු යහපත් ක්‍රියාවක්වූවද එය අල්ලාහ් වෙනුවෙන් යන පිවිතුරු චේතනාවෙන් හා  නබි (සල්) තුමන්ගේ මඟ පෙන්වීම ඔස්සේ කළ යුතුය. තවද අපි කරන සුළු යහපත් ක්‍රියාවක් වූවද එය අපි නොකඩවා කළ යුතුය. එසේම කිසිදු යහපත් ක්‍රියාවක් අපි සුළුවෙන් නොතැකිය යුතුය.  නබි (සල්) තුමන් වරක් මෙසේ පැවසූහ: “අල්ලාහ්ට […]

Read more

දෝවනය කළ යුතු ආකාරය! (AV)

ඉදිරිපත් කිරීම: සෆ්රාස් නව්ෆල් කැමරාකරණය හා සංස්කරණය: අල්තාෆ් ෆාරුක් නිෂ්පාදනය: අල් අහ්සා කැඳවීමේ ආයතනය

Read more

දෝවනය හා සලාතය ප‍්‍රායෝගිකව (AV)

දෝවනය හා සලාතය කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳව මෙම මාතෘකාව ඔස්සේ කරුණු අනාවරණය කෙරේ. දිනය: 28-01-2010 ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල්-සවුදි අරාබියාව

Read more
1 2 3 4 5