ෆික්හ් – ඉස්ලාමීය නීති රීතීන්-5 (AV)

දෝවනය හා තයම්මුම් පිළිබඳ නීත රීතීන් මෙම මාතෘකාව යටතේ පැහැදිළි කෙරේ. දිනය: 19-03-2009 ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල්-සවුදි අරාබියාව ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 20.72 MB} [audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio1/fiqh-5.mp3] වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 107.21 MB} [flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV1/fiqh-5.flv” /]

Read more

ෆික්හ් – ඉස්ලාමීය නීති රීතීන් -1 – (AV)

පවිත‍්‍රත්වයෙහි වැදගත්කම හා මූලිකත්වය පිළිබඳ මෙම මාතෘකාව යටතේ කරුණු විස්තර කෙරේ. දිනය: 26-02-2009 ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල්-සවුදි අරාබියාව ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 17.54 MB} [audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio1/fiqh-1.mp3] වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 91.13 MB} [flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV1/fiqh-1.flv” /]

Read more

ෆික්හ් – ඉස්ලාමීය නීති රීතීන් -2 (AV)

දෝවනය හා බැඳුනු නීති රීතින් පිළිබඳ මෙම මාතෘකාව යටතේ කරුණු විස්තර කෙරේ. දිනය: 26-02-2009 ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල්-සවුදි අරාබියාව ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 17.45 MB} [audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio1/fiqh-2.mp3] වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 90.773 MB}

Read more

ගිලිහිවුනු සලාතය!

මහා කාරුණික පරම දයාබර අල්ලාහ්ගේ නාමයෙනි. අල්ලාහ් ඔහුගේ අවසන් සාශ්තෘවරයාණන් වූ මුහම්මද් (සල්) තුමාණන්ට පස්වේල සලාතය අනිවාර්‍ය කළ අතර, එය දිනපතා මස්ජිදයේ සමූහව ඉටුකිරිම ද අනිවාර්‍ය කළේය. මෙම සලාතය අද බොහෝ උදවිය දකින්නා සේ අල්ලාහ් සිව්වේල සලාතය අනිවාර්්‍ය කළේ නැත.

Read more
1 3 4 5