මුස්ලිම්වරුන් තුළ ආගමික සදාචාරයක් හැදියාවක් තියෙනවා

අනුරාධපුර ගාලදිවුල් වැව ශ්‍රී සුමංගල මහා විද්‍යාලයේ ආචාර්ය ශාස්ත්‍රපති පණ්ඩිත දොඹවලගම ශ්‍රී අභිනවාරාමාධිපති රැලිපනාවේ පඤ්ඤාසිරි ස්වාමිපාදයාණන් වහන්සේ සමග 2006-08-13 දින පැවැත්වූ සාකච්ඡාවක්

Read more