නබි වදන් හතළිහ 1- 27 දක්වාවූ හදීස් (Audio)

නබි වදන් හතළිහ 1- 27 දක්වාවූ හදීස් ඉදිරිපත් කිරීම: මව්ලවි අස්හර් යූසුෆ් කැමරාකරණය හා සංස්කරණය: අල්තාෆ් ෆාරුක් නිෂ්පාදනය: අල් අහ්සා කැඳවීමේ ආයතනය

Read more