නවක මුස්ලිම්වරුන් සඳහා අත්වැළක්!

නවක මුස්ලිම්වරුන් සඳහා සහ ප්‍රාථමික අවදියෙහි සිටින මුස්ලිම්වරුන්ට මෙම කෘතිය ඉතා ප්‍රයෝජනවත්ය. මෙම කෘතිය කියවීම සඳහා Link එක මත ඔබන්න. ප්‍රකාශනයඃ අල්ජුෙබෙල් කැඳවීමේ මධ්‍යස්ථානයෙහි අධ්‍යයන හා එළි දැක්වීම ඒකකය, සවුදි අරාබියාව. පරිවරත්නය: අස්හර් යූසුෆ් මෙම පොතෙහි ඇතුලත්: පටුන

Read more