“බිස්මිල්ලාහ්” පැවසීමට අනිවාර්්‍යය වූ හා අනිවාර්්‍යය නොවූ අවස්ථා!

1-ආහාර ගන්නා විට බිස්මිල්ලාහ් (අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන්) යනු පැවසීම: “කුඩා දරුවෙකුව සිටී උමර් ඉබ්නු අබී සලමා අමතා ඔබ ආහාර ගන්නා විට “බිස්මිල්ලාහ්” යනු පවසන්න, ඔබේ දකුණු අතෙන් අනුභව කරන්න, ඔබ අසල ඇති දේ අනුභව කරන්න”යනුවෙන් නබි (ﷺ) තුමන් පැවසූහ  (මූලාශ්‍රය මුස්ලිම් 5378).

Read more

ප‍්‍රශ්න හා පිළිතුරු (AV)

ප‍්‍රශ්නය: ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු මුහම්මදුර් රසූලූල්ලාහ් යනුවෙන් අර්ෂයේ සටහන් වී තිබුනේ ද? දිනය: 14-02-2011 ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල්,සවුදි අරාබියාව

Read more