නායකයෙක් පත්කර ගැනීම (Appointing a leader)

ඉස්ලාම් දහම අනුව කෙනෙක් පාලකයෙකු බවට පත්වීම ඉතාමත්ම භාර දුර කටයුත්තකි. ඇයිද යත් පාලකයෙකු ඔහු යටතේ සිටින සියළුදෙනා වෙනුවෙන්ම දෙවියන්ට වගකිව යුතු නිසාය. ඒ අනුව විනිශ්චය දිනයේදී සෑම පාලකයෙකුගෙන්ම ඔවුන්ගේ වගකීම් ඉටුකළ අකාරය ගැන ප්‍රශ්න කරනු ලබන්නෝය. එය නිසි පරිදි ඉටු කර නොතිබුනේ නම් ඔවුන්ට සිදු වීමට යන ඉරණම ගැන ඔවුන් මනාව තේරුම් ගෙන තිබිය යුතුය.

Read more