නින්දෙන් අවදිවූ විට කිවයුතු ප්‍රාර්ථනා!

කැමරාකරණය හා සංස්කරණය: අල්තාෆ් ෆාරුක් නිෂ්පාදනය: අල් අහ්සා කැඳවීමේ ආයතනය

Read more

නින්දට පෙර පාරායනය කළ යුත්තේ කුමක්ද?

පිළිතුරු සපයන්නේ: අස්හර් යූසුෆ් දිනය: 2016-01-02 සෙනසුරාදා, ස්ථානය: දම්මාම්, සවුදි අරාබියාව

Read more

මහාචාර්ය Arthur Alison!

ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනයෙහි එක් පාඨයකින් සිය ජීවිතයට ආලෝකය ලබාගත් වෛද්‍ය විද්‍යාඥයෙකුගේ ඉස්ලාම් දහම වැළඳගත් අත්දැකීමයි මේ:

Read more