ඉස්ලාමයේ කාන්තා අයිතිවාසිකම්-7

7. නැමදුම් කෙරෙහි කාන්තාවන් සතු අයිතිය. ඉස්ලාමය කාන්තාවට මෙලොව ලෞකික ජීවිතය හා සම්බන්ධ අයිතිවාසිකම් පමණක් නොව පරලොව සැපත සඳහා වන අධ්‍යාත්මික ජීවිතය සම්බන්ධයෙන්ද සියලූ අයිතිවාසිකම් ලබා දී ඇත.

Read more