මුළු මිනිස් වර්ගයාම වන්දනාමානයට සුදුසු එකම දෙවියා! එනම් අල්ලාහ්

අපරිමිත දයාන්විත අසම සම කරුණාන්විත අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන් ආරම්භ කරමි. අල්ලාහ් යනු වන්දනාමානය කිරීමට සුදුසු එකම දෙවියා යන අර්ථය ගෙන දෙන අරාබි පදයකි. අල්ලාහ් යන නමෙහි විශේෂි බව නම් බහු වචන නොතිබීමයි. එනම් ඔහු එකම එක දෙවියාය. අල්ලාහ් ලිංග බේදයෙන් තොරය. ඔහුට සමාන කිසිවෙක් මෙළොව නැත. ඔහු අසම සම ඒකකයාය. අල්ලාහ්ට උපතක් හෝ විපතක් නැත. අල්ලාහ්ට දෙමාපියන්, දූ දරුවන්,නින්ද, කුසගින්න, ලිංගික […]

Read more