පරිණාම වාදයට අභියෝග කරන කොට්ටෝරුවා

කොට්ටෝරුවන් උගේ හොටයෙන් ගස්වල කඳන්වල බෙන හාරා තම නිවහන තනා ගන්නා බව අපි කවුරුත් දනිමු. ඌ ගස්වලට කොටන්නේ බෙන හැරීමට පමණක් නොව ගස්වල සිටින කෘමීන් හා පණුවන් ඇල්ලීමටත් අනෙක් කොට්ටෝරුවන් සමඟ පණිවිඩ හුවමාරු කරගැනීමටත්ය. ”කොටලා කොටලා කොට්ටෝරුවා කෙසෙල් ගහට කොටපු දාට තමා වැඬේ” යනුවෙන් කියමනක්ද ජන වහරේ පවතී. එය මිනිසුන්ට අදාළ වූවත් කොට්ටෝරුවාට නම් අදාළ නොවේ. හේතුව කොට්ටෝරුවාගේ විශ්මිත නිමැවුම […]

Read more