දේව සංකල්පය මිථ්‍යාවක්ද-1 ?

මෙලොවට පැමිණුනු හැම ශාස්තෘරවයෙකුගේම ප්‍රචාරයෙහි මූලික තේමාව හා දර්ශනය ඒක දේවත්වයයි. බහු දේවවාදය ප්‍රතිෙක‍ෂ්පකරමින්, මිනිසා, ගස්, ගල්, ප්‍රතිමාවන් ඉදිරියේ නොවැටි එකම බලය එකම ශක්තිය එකම නිර්මාතෘවරයා වන අල්ලාහ්ට පමණක් යාඥා කරන ලෙස හැම ශාස්තෘවරයෙකුම ප්‍රචාරය කළහ.

Read more