මුස්ලිම්වරුන් මුහුණ දෙන කටුක අත්දැකීම් තුලින් ඉගෙන ගත යුතු පාඩම් මොනවාද? (What lessons should Muslims learn from the bitter experience they face?)

ඉස්ලාමයේ ආරම්භයේ සිටම නබිතුමා ඇතුළු ඔහුගේ අනුගාමිකයින් නොයෙකුත් කටුක අත්දැකීම් වලට මුහුණ පා තිබේ. ඒ අනුව පරීක්ෂාවන්ට මුහුණ දීම මුස්ලිම්වරුන්ට අළුත් අත්දැකීමක් වන්නේ නැත. මුස්ලිම්වරුන් වශයෙන් යම් පරීක්ෂාවන්ට මුහුණ දුන් විට කල යුත්තේ තමන්ගේ වැරදි ඇතොත් ඒවා නිවැරදි කර ගනිමින් අල්ලාහ්ට වඩාත් ලං වීමට උත්සාහ කිරීම ය. විශේෂයෙන්ම නවීන සමාජයේ බොහෝ අය සලාතය නිසි පරිදි ඉටු කරන්නේ නැත. එබැවින් ඔවුන් […]

Read more

මිනිසා විවිධ පරීක්ෂාවන්ට මුහුණ පාන්නේ ඇයි? (Why Do People Face Different Tests?)

ජීවත්වීම සඳහා විශාල අරගලයක් කල යුතුය. එය දෙවියන් දී ඇති විශ්ව නියමයකි. එහෙත් මිනිසා මුහුණ දෙන පරීක්ෂාවන් සතුන් මුහුණ දෙන පරීක්ෂාවන්ට වඩා වෙනස්ය. මිනිසා කරන සෑම දෙයක්ම දෙවියන් නිරීක්ෂණය කරන අතර ඒවාට කුසල් හෝ අකුසල් නියම කෙරෙන්නේය. මරනෙයන් පසු ස්වර්ගය හෝ නිරය තීරණය කරනු ලබන්නේ ඊට අනුකුලවය.

Read more