ජීවයේ උපත (Birth of Universe)

”මිනිසා පැවත එන්නේ වානරයන්ගෙන් ද? නැද්ද?” යන ප‍්‍රශ්නය ඩාවින්ගේ පරිණාම වාදය ගැන සඳහන් කරන විට බොහෝ දෙනෙකුට සිතට නැෙඟන්නෙකි. ඊට පෙර පරිණාම වාදය පිළිතුරු දිය යුතු ප‍්‍රශ්ණ ගණනාවකි. මුල්ම ප‍්‍රශ්නය ”මුල්ම ජීවය පෘතුවිය මත බිහිවූයේ කෙසේද” යන්නයි. පරිණාමවාදීහු පළමු ජීවය අහම්බෙන් :ඊහ ක්‍ය්බජැ* අජීවී ද්‍රව්‍ය වලින් සජීවී ෙසෙලයක් ඇති වීමෙන් බිහිවිය යනුවෙන් පවසති. පරිණාමවාදයට අනූව එම ජීව ෙසෙලය පෘතුවියේ ගල්, […]

Read more