ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය පාරායනය කරන විට!

ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය පාරායනය කරන විට පිළිපැදිය යුතු උසස් සාරධර්ම: 1- පිවිතුරු සිතින් පාරායනය කිරීම. 2- මනස එයට යොමු කර මනා අවදානයෙන් යුතුව පාරායනය කිරීම. 3- ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය පාරායනයට පෙර දත් මැදීම.

Read more

අල්කුර්ආනය පාරායනය කරන විට පිළිපැදිය යුතු උසස් විනයන්!

කැමරාකරණය හා සංස්කරණය: අල්තාෆ් ෆාරුක් නිෂ්පාදනය: අල් අහ්සා කැඳවීමේ ආයතනය

Read more