ෆික්හ් – ඉස්ලාමීය නීති රීතීන්-8 ඕඩියෝ/වීඩියෝ

කාන්තා පිරිසිදුකම පිළිබඳ නීති රීතීන් මෙම මාතෘකාව යටතේ විස්තර කෙරේ. දිනය: 18-05-2009 ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල්-සවුදි අරාබියාව ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 11.10 MB} [audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio1/fiqh-8.mp3] වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 67.68 MB} [flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV1/fiqh-8.flv” /]

Read more