ශු අල්කුර්ආනය දේව ග‍්‍රන්ථයකි-2 – (AV)

ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය සකල ලොව හිමිගෙන් මානවයාට පිරනමනු ලැබූ මග පෙන්වීමකි යන මාතෘකාව යටතේ කරුණු විග‍්‍රහ කෙරේ. දිනය: 25-01-2009 ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල්-සවුදි අරාබියාව

Read more

ශු අල්කුර්ආනය දේව ග‍්‍රන්ථයකි -1- (AV)

ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය සකල ලොව හිමිගෙන් මානවයාට පිරනමනු ලැබූ මග පෙන්වීමකි යන මාතෘකාව යටතේ කරුණු විග‍්‍රහ කෙරේ. දිනය: 15-01-2009 ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල්-සවුදි අරාබියාව

Read more

අසම සම ග‍්‍රන්ථය!

මානව සංහතියට නිවැරදි මග පෙන්වීම සඳහා එක් එක් භාෂාවන්ට එක් එක් සමාජයන්ට ශාස්තෘවරු එවනු ලැබූහ. මනුෂ්‍යින් අතුරින්ම තෝරාපත් ගනු ලැබු එම ශාස්තෘවරුන්ට සමාජය නිවැරදි මගට යොමු කිරීම සඳහාත්, නීතිය ස්ථාපිත කිරීම සඳහාත් දේව ග‍්‍රන්ථ අනාවරණය විය. මෙය ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය මෙසේ පවසයි: ”(යහමග යන්නන්ට* සුභාශිංෂණ පතන්නන් වශයෙන් හා (නොමග යන්නන්ට* අවවාද කරන්නන් වශයෙන් අල්ලාහ් ශාස්තෘවරුන් එවූහ. මිනිසුන් අතර මතභේද හටගෙන තිබෙන […]

Read more
1 2 3