මුස්ලිම්වරුන් රූප වන්දනා නොකරන්නේ ඇයි? (AV)

කැමරාකරණය හා සංස්කරණය: අල්තාෆ් ෆාරුක් නිෂ්පාදනය: අල් අහ්සා කැඳවීමේ ආයතනය

Read more

ඉස්ලාමය කරා (උමර් රාව්)

අල්ලාහ්ගේ කරුණාවෙන් පිදුම් ලැබූ ”මුහම්මද් උමර් රාව්” වන මා ඉන්දිය ජාතිකයකි. මාගේ 18 වැනි වියෙහිදී ඉස්ලාම් දහම වැළඳ ගත්තෙමි. දැනට අවුරුදු හයක් ගත වී ඇත. මාගේ ජීවිත කාලය තුළ මා මුහුණ දුන් අත් දැකීම් ඔබ සියල්ලන් සමග බෙදා ගන්නට කැමති වෙමි. මුස්ලිම් නොවන සහෝදරවරුන්ද මෙය කියවා සත්‍ය වටහා ගනු ඇතැයි යනු මාගේ අපේක්‍ෂාවයි.

Read more