ඉස්ලාමය පිළිගැනීමට ඔබට බල කළ හැකිද? (Can you force to accept Islam?)  

ඉස්ලාම් දහම තුල කිසිම බල කිරීමක් නොමැත. ඇයිද යත් එය සාමය සහ සමගිය අගය කරන දහමක් නිසාය. එයට ඇතුල්වන අයට මෙලොවදී සහ මරණයෙන් පසු දෙවියන්ගේ කරුණාව සහ දයාව ලබා ගත හැකිය. එම දහමට කැමති නැති කෙනෙකුට ඔවුන්ගේ මනාපය පරිදි දහමක් ඇදහීමට ඉස්ලාම් දහමින් අවසර දී තිබේ. කෙසේ වෙතත් එම දහම ගැන දැනුවත් කිරීම නබිවරුන්ට පැවරුණු අනිවාර්ය වගකීමකි. නබිවරුන්ගෙන් පසු එම […]

Read more