ප‍ැනය: ජනාසා සලාතය කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳ මට විස්තර කරන්න!

පැනය: ජනාසා සලාතය කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳ මට විස්තර කරන්න! ෆස්ලි ශහීද්

Read more

ඉස්ලාමීය අවමංගල චාරිත්‍ර (Islamic funeral customs)

 ඉස්ලාම් දහමේ අන් සෑම කටයුත්තක් මෙන්ම අවමංගල චාරිත්‍ර විදි ද දහමේ එක් අංගයකි. ඊට සහභාගිවීම කුසල් ක්‍රියාවකි. මරණයට පත්වූ තැනැත්තාගේ අවසන් කටයුතු සිදු කිරීම පව්ලේ ලඟම ඥාතීන්ට පැවරෙන අතර එවැනි කෙනෙක් නොමැති නම් ගමේ සියළුම දෙනා වෙත එය පැවරෙන්නේය. එහෙත් යම් පිරිසක් විසින් එම වගකීම ඉටුකළේ නම් ඔවුන් සියළුදෙනාම එම වගකීමෙන් නිදහස් වන්නේය. 

Read more

ඉස්ලාමීය භූමිදාන චාරිත්‍ර (Islamic burials customs)

මුස්ලිම්වරයෙකු නින්දෙන් අවදිවීමේ සිට නැවත නින්දට යනතෙක් ඇති සෑම දෙයක්ම දහමින් ආවරණය කොට ඇත. ඒ අනුව මරණයක් භූමිදානය කිරීමද දහම අනුව සිදු විය යුතුය. කිසිවෙකුගේ උවමනාව අනුව ඉස්ලාමීය චාරිත්‍ර ක්‍රම වෙනස් කළ නොහැකිය. තවද මුස්ලිම්වරයෙකුගේ මරණයක් සිදු වූ විට එය භූමදානය කිරීම ගමක සිටින සියළුදෙනාටම පැවරෙන අනිවාර්ය වගකීමකි. කව්රුන් හෝ එය සිදු කලේ නම් ගමේ සිටින සෑම දෙනාම එම වගකීමෙන් […]

Read more