ඔබ යන්නේ කොයිබටද??? (Whither Would You Go???)

දුම්රිය පොලට ගිය මගියෙකුගේ කාර්‍ය භාරය විය යුත්තේ නියමිත දුම්රිය පැමිණෙන තුරු ඊට සුදානම් වෙමින් බලා සිටීමය. එසේම ලෞකික ජීවිතයේදී මිනිසාගේ කාර්‍ය භාරය විය යුත්තේද දෙවියන්ගේ කැඳවීම එන තුරු ඊට සුදානම් වීමය. ඒ අනුව ජිවිතයේ අරමුණ තේරුම් ගත් කෙනෙක් රැකියාවක් කළ යුත්තේ මුදල් වෙනුවෙන්ම නොවේ. ඔහුට එය කුසල් ක්‍රියාවක් කළ හැකිය.

Read more

මගියෙකු සලාතයෙහි කිබ්ලාවට මුහුණලා සිටිය යුතුද?

පිළිතුරු සපයන්නේ: අස්හර් යූසුෆ් දිනය: 2016-01-02 සෙනසුරාදා, ස්ථානය: දම්මාම්, සවුදි අරාබියාව

Read more

ඉමාම් රක්අත් හතරක් කරන විට මගියෙකුගේ සලාතය කෙසේ විය යුතුද?

පිළිතුරු සපයන්නේ : අස්හර් යූසුෆ් දිනය: 2015-12-12 සෙනසුරාදා, ස්ථානය: දම්මාම්, සවුදි අරාබියාව

Read more

ජම්උ, කස්ර් සලාතය පිළබඳ නීතිය?

පිළිතුරු සපයන්නේ : අස්හර් යූසුෆ් දිනය: 2015-12-12 සෙනසුරාදා, ස්ථානය: දම්මාම්, සවුදි අරාබියාව

Read more
1 2