මගියෙකුගේ සලාතය පිළබඳ නීතිය? (AV)

පිළිතුරු සපයන්නේ : අස්හර් යූසුෆ් දිනය: 2015-12-12 සෙනසුරාදා, ස්ථානය: දම්මාම්, සවුදි අරාබියාව

Read more

අපේ සත් ක‍්‍රියාවන් පිළිගනු ලැබීමට නම්!

”අල්ලාහ් අති පාරිශුද්ධය, ඔහු ඉදිරියේ පිළිගනු ලබන්නේ පිවිතුරු දේ පමණි. අල්ලාහ් තම ශාස්තෘවරුන්ට කුමක් නියෝග කළේද එයයි ඔහු විශ්වාසවන්තයින්ට ද කරන නියෝගය.

Read more
1 2