ශුද්ධවූ මදීනා නගරය හා මස්ජිදුන් නබවිය බැහැ දැකීම! 

පරිවර්තනය: මව්ලවි අබූ සමා සමීන් නජාහි. ශුද්ධවූ මදීනා නගරය යනු නබි (ﷺ) තුමන් සංක්‍රමණය කල හා ඉන් පසු වාසය කල නගරයයි. එම නගරයේ නබි (ﷺ) තුමන් ගමන් කරන්නට අනුමත කල ශුද්ධවූ ස්ථාන තුනකින් එකක් වන මස්ජිදූන් නබවිය ද පිහිටා ඇත.

Read more

අවසන් දූතවරයාගේ මෑණියන් අභාවප‍්‍රාප්තවීම

ප‍්‍රශ්නය: මුහම්මද් (සල්* තුමන්ගේ මව මිය යන විට එතුමන් කී වැනි වියේ පසුවූයේ ද? මෆාස් කලාම්… පිළිතුර: මුහම්මද් නබි (සල්* තුමන්ගේ මව වන ”ආමිනා බින්ත් වහ්බ්” යස්රිබ් (මදීනාවෙ*හි සිය ස්වාමි පුරුෂයාගේ දේහය මිහිදන් කර ඇති සොහොන බැහැ දැකීම සඳහා තම දරුවා මුහම්මද් (සල් තුමන්, සේවිකාව: උම්මු අයිමන්, භාරකරු අබ්දුල් මුත්තලිබ් සමග ගමන් ඇැරඹුවාය. මක්කාවෙහි සිට කි.මි. 500 ඈතින් පිහිටා ඇති […]

Read more