කුර්ආනය සහ විද්‍යාව-01

කුර්ආනය අනාවරණය වීමෙන් ශත වර්ෂ ගණනාවක් පසුවන තුරුත්, එහි අන්තර්ගත බොහෝ වැකි පිළිබඳව අවබෝධ කරගැනීමට මිනිසා අපොහොසත් විය. එයට හේතුව එකල මිනිසුන් සතුව ඒවා තේරුම් ගැනීමට සෑහෙන තරම් විද්‍යාත්මක දැනුමක් නොතිබීමයි. ස්වභාවික සිද්ධාන්තයන් පිළිබඳව කුර්ආනයේ එන බොහෝ දෑ තේරුම් බේරුම් කරගත හැකි තත්ත්වයක විස්තර විචාරයන් ඉදිරිපත් කරන ලද්දේ ඉතා මෑතකදීය.

Read more