දේව දුතයින් – සුරදුතයින් (මලක්වරුන්-angels) පිළිබඳ ඉස්ලාමීය මතය කුමක් ද?

ඉස්ලාමීය ඉගැන්වීම් අනුව මහා කාරුණික අල්ලාහ් විසින් ගුප්ත (අදෘශ්‍ය) ජීවීන් දෙවර්ගයක් නිර්මාණය කොට ඇති බව දැක්වේ. මලක්වරුන් (දේව දුතයින් – සුරදුතයින්) හා ජින්වරුන් ලෙසින් මෙම ජීවී කොටස් දෙක හැඳින්වෙයි. පළමුව මලක්වරුන් පිළිබඳ ඉස්ලාමීය විශ්වාසය කුමක් ද යන්න විමසා බලමු.

Read more