කාන්තා පිරිසිදුකම!

කතෘ: අෂ්ෂෙයික් මුහම්මද් බින් සාලිහ් අල් උසෙයිමීන් (රහ්) පරිවර්තනය: නලීම් ඉස්සද්දීන් නිරීක්ෂණය: අහ්මද් මුබාරක් මුහම්මද් මහ්දූම් පොත කියවීම සඳහා පහත ඇති link එක click කරන්න කාන්තා පිරිසිදුකම

Read more