ඔබේ පැනයට පිළිතුරු

පැනය: යම් දේහයක් ආදාහන කිරීමෙන් පසුව මලාඉකාවරුන් (දේවදූතවරුන්)  පැමිණ එම දේහයට අයත් පුද්ගලයා වැරදිකරුවෙකු නම් නිරයට රැගෙන යන්නේද? පිළිතුර: ඉස්ලාමීය විශ්වාසයට අනූව මරණින් මතු ජීවිතය යනු අදීයරයන් දෙකකි. එයින් මුල්ම අදියරය නම්, යම් දේහයක් ආදාහන කිරීමෙන් පසුව ඔහු අවසාන විනිශ්චය දිනය සදහා යළි නැගිට්ටුවන තෙක් මිනීවලෙහි ගත කරන ජීවිතයයි. දෙවැනි අදියරය යනු අවසාන විනිශ්ච දිනය සඳහා යළි නැගිට්ටුවීමත් සමග ආරම්භ […]

Read more