සෑම කෙනෙකුම අනිවාර්්‍යයෙන් දැන සිටිය යුතු මූලික කරුණු 03

සෑම කෙනෙක්ම අනිවාර්්‍යයෙන් දැන සිටිය යුතු මූලික කරුණු 03 ක් ඇත ඵනම්: 1- තම දෙවියා පිළිබඳව දැන සිටීම. 2- තම ආගම පිළිබඳව දැන සිටීම. 3- අවසාන දූතවරයා මුහම්මද් නබී (සල්) තුමා පිළිබඳව දැන සිටීම.

Read more