මිනිසා යනු කවුද? (AV)

මිනිසා යනු කවුද? ඔහු ගමන් කළයුතු නියම ගමන් මග කුමක්ද? ඔහු සිය ආධ්‍යාත්මික පරිශුද්ධිය තකා කළ යුත්තේ කුමක්ද? යන කරුණු මෙම මාතෘකාව ඔස්සේ විග්‍රහ කෙරේ. දිනයඃ 13-05-2011 ස්ථානයඃ අයි.පී.සි. අල්කොබාර්

Read more

මිනිසා යනු කවරෙක්ද? – 09

සකස්කිරීම, ඉබ්නු මන්සූර් අප බෙහෙතක් මිළදි ගන්නා විට එය කුමන රෝගයක් සඳහා උචිතද‚ පාවිච්චි කළ යුතු ක්‍රමය, එහි මුලික ඖෂධ සුත්‍රය කුමක්ද? එහි අයපත් ඵල කුමක්ද? යනාදී විස්තර  අඩංගු පත්‍රිකාවක් එම ඖෂධයේ නිෂ්පාදකයා විසින් සපයන බව අපි දනිමු. එය අපට එම ඖෂධය පිළිබඳව මගපෙන්වීමක් ලබා දෙයි. භාණ්ඩයක් මිළදී ගන්නා විට  එය ප්‍රයෝජනයට ගත යුතු ආකාරය, ඒ සම්බන්ධව නොකළ යුතු දෑ […]

Read more
1 2 3