ඉස්ලාමීය ජීවිතයේ පසුබිම – (AV)

යහපත් මිනිස් ජීවිතයක් උදෙසා ඉස්ලාම් පිරිනමන උසස් ආදර්ශයන් පිළිබඳ මෙම මාතෘකාව යටතේ කරුණු විස්තර කෙරේ. දිනය: 04-25-2009 ස්ථානය: හිරා තොරතුරු මධ්‍යස්ථානය – කොළඹ ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 18.44 MB} [audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio1/islamiclife.mp3] වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 96.27 MB}

Read more