කවුද මේ හූතී කැරළිකරුවන්?

ෂීආවරුන්ගේ තිරස්චීන දර්ශණය හා සැලසුම් පතුරුවනු වස් යෙමන් රාජ්‍යයට එරෙහිව සන්නද්ධ කැරැල්ලක් ඇරඹූහ. එම ව්‍යාපාරයේ නිර්මාතෘ හා අධ්‍යාත්මික නායක “හුසෙයින් බද්රුද්දීන් අල් හූතීගේ” නාමය මුල්කොටගෙන ඔවුන් “හූතීන්” වශයෙන් හඳුන්වනු ලබයි.

Read more