රමළාන් සමය තුළින් අපි උගත යුතු දේ

රමළාන් මස අපෙන් සමුගෙන යන මෙම මොහොතේ අපි උගත යුතු දේ බොහෝය. පුරා මාසයක් උපවාසය ඉටු කර, රාති‍්‍ර කාලයෙහි යාඥා ඉටු කර, රාති‍්‍රයෙහි අවසන් හෝරාවේ නැගිට සහර් ආහාරය අනුභව කර, ෆජ්ර් සලතාය හා සෙසු සලාතයන් සමූහව ඉටු කර, දාන මාන කර, ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය පාරායනය කර අඛණ්ඩ පුහුණුවක් ලබාගත්තෙමු.

Read more

රමළාන් මාසය-3 -ඕඩියෝ/වීඩියෝ

රමළාන් සමයෙහි සුවීශේෂත්වය හා එහි නීති රීතීන් පිළිබඳ මෙම මාතෘකාව යටතේ කරුණු විස්තර කෙ රේ. දිනය: 28-08-2008 ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල්-සවුදි අරාබියාව ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 11.95 MB} වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 112 MB} [flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV1/RAMALAN-3.flv” /]

Read more

රමළාන් මාසය-2 – ඕඩියෝ/වීඩියෝ

රමළාන් සමයෙහි සුවීශේෂත්වය හා එහි නීති රීතීන් පිළිබඳ මෙම මාතෘකාව යටතේ කරුණු විස්තර කෙ රේ. දිනය: 22-08-2008 ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල්-සවුදි අරාබියාව ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 11.14 MB} වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 112 MB} [flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV1/RAMALAN-2.flv” /]

Read more

රමළාන් මාසය-1 – ඕඩියෝ/වීඩියෝ

රමළාන් සමයෙහි සුවීශේෂත්වය හා එහි නීති රීතීන් පිළිබඳ මෙම මාතෘකාව යටතේ කරුණු විස්තර කෙ රේ. දිනය: 14-08-2008 ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල්-සවුදි අරාබියාව ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 10.63 MB} වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 112 MB} [flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV1/RAMALAN-1.flv” /]

Read more
1 8 9 10 11