මානව හිතවාදි මුහම්මද් නබි නායක තුමා – (AV)

මෙලොවට අවසන් වශයෙන් පැමිණී මුලු ලොවටම කරුණාව වූ අවසන් දූතවරයා පිළිබඳ මෙම මාතෘකාව යටතේ කරුණු විස්තර කෙරේ. දිනය: 04-10-2010 ස්ථානය: FRCS – කොළඹ ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 17.40 MB} [audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio1/maamanithar-2.mp3] වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 90.49 MB} [flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV1/Mahatmapurushayan.flv” /]

Read more

ප‍්‍රශ්න හා පිළිතුරු (AV)

ප‍්‍රශ්නය: ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු මුහම්මදුර් රසූලූල්ලාහ් යනුවෙන් අර්ෂයේ සටහන් වී තිබුනේ ද? දිනය: 14-02-2011 ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල්,සවුදි අරාබියාව

Read more