ඉස්ලාම් දහමින් සමලිංගිකතාව දකින්නේ කෙසේද? (How do you view homosexuality?)

දෙවියන් සෑම දෙයක්ම ජෝඩු වශයෙන් මවා තිබේ. ඒ අනුව මිනිසාවද පිරිමින් සහ ගැහැනුන් වශයෙන් මවා ඇත. මින් පැහැදිලි වන්නේ ලොව ජිවත්වන අනෙකුත් ජීවින් මෙන්ම මිනිසාද විෂම ලින්ගිකතාව තුලින් තම වර්ගයා බෝ කිරීමය.

Read more