මස්ජිදය!

”මස්ජිදය” යනු අල්ලාහ් සිහිපත් කිරීම සඳහා ඉදිකරන ලද ශුද්ධවූ ස්ථානයයි. තවද එය මුස්ලිම් සමාජයේ කේන්ද්‍රස්ථානයයි, ඉස්ලාමීය ශිෂ්ටාචාරයේ සංකේතයයි. දිනකට පස් වතාවක් ඉටු කළයුතු අනිවාර්්‍යය සලාතය සඳහාවූ කැඳවීම කරනු ලබන්නේ මස්ජිදයේ සිටයි. එය ශ‍්‍රවණය කළ සෑම පිරිමියෙකුම එම සලාතයන් ඉටු කිරීම සඳහා මස්ජිදය කරා ඉක්මනින් පිය මැනිය යුතුය.

Read more