අල් කුර්ආනය ගැන වියතුන්ගේ අදහස්

මනුෂ්‍ය වර්ගයා වෙනුවෙන්, දිව්‍යමය මාර්ගෝපදේශ, දෙයාකාරයකින් පහල විය. 1- අල්ලාහ්ගේ වදන් මගින්, 2- මිනිස් වර්ගයා හා සබඳතා පවත්වා ගනු පිණිස අල්ලාහ් විසින් තෝරා ගන්නා ලද ශාස්තෘවරුන් මගින්,

Read more