මිනිස් ජීවිතය තුළ මං මුළාවීමෙහි ආරම්භය-01

ඒක දේවත්වය යනු ස්වභාවිකයි. එනම් ස්වභාවයෙන්ම ඒක දේවත්වය පිළිගැනීමේ මානසිකත්වය කෙනෙකු තුළ පැවතීමයි. අල්ලාහ් සියල්ල තමන්ට යාඥා කිරීම පිණිස නිර්මාණය කළ අතර, ඔවුන්ට අවශ්‍ය කරන පහසුකම් හා අහාර ඔහු පිරිනැමුවේය.

Read more