මිනිසා වඳුරන්ගෙන් පරිණාමය වූවාද? (Did Human evolve from monkeys?)

වර්ෂ 1859 දී චාල්ස් ඩාවින් එම යුගයේ තිබුණු විද්‍යාත්මක පහසුකම් අනුව සිදු කරනු ලැබූ නිරීක්ෂණ මත ඔහුගේ පරිණාමවාදය ඉදිරපත් කලත් විද්‍යාවේ දියුණුවත් සමග එම වාදයට තිබුණු පිළිගැනීම අඩු වීමට පටන් ගෙන ඇත. ඊට ප්‍රධාන හේතුව නවීන විද්‍යාව හමුවේ එම වාදය සනාත කිරීමට නොහැකි වීමයි.  

Read more