ඉස්ලාම් සතු සුවිශේෂත්වයන්

ඉස්ලාම් දහම කිසිදු මනුෂ්‍යයෙකුගේ නමින් පිහිටුනු ආගමක් නොවෙයි. එය විශ්වයේ නිර්මාතෘ හා පාලකයා වන අල්ලාහ් විසින් මානවයාට පිරිනමනු ලැබූ ජීවන ක‍්‍රමයකි. එයින් තහවුරු වන වැදගත් කරුණ නම්: ඉස්ලාම් ආරම්භක මිනිසා පටන් පැවත එන ආගම බවයි.

Read more