අලි බිලෝසින්

”මාගේ ජනතාවනි අල්ලාහ්ගේ ඇරයුමට ඇහුම්කන් දෙන්න” යන දේව පාඨය ප‍්‍රත්‍යක්‍ෂ කරන්නා සේ සැකසුනු කැඳවුම් කරුවෙකුගේ ප‍්‍රකාශය මෙන්, ඉස්ලාමීය කැඳවුම් කරුවෙකු හා ප‍්‍රවීනයෙකු වන ”අලි බිලෝසින්” (රෂ්යා* රුසියානු ජනතාවට තම හද පත්ලෙන් කෙරෙන ඇරයුම.

Read more