පුංචි නබි වදනක් කට පාඩම් කරමු හදීස්-02

පහසුවෙන් කට පාඩම් කිරීම ස‍‍ඳහා කුඩා නබි වදනක්. عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ  عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا أَسْفَلَ مِن الْكَعْبَيْنِ مِن الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ (صحيح البخاري- 5787) “වළලුකරට පහතින් බිම ඇදෙන සේ  වේට්ටිය (ඇඳුම්) අදින්නා නිරයෙහි සිටි” යනුවෙන් නබි ﷺ තුමන් පැවසූහ. (විස්තර කරන්නේ: අබූ හුරෙයිරා (රලි) තුමන්, මූලාශ්‍රය: බුහාරි- 5787).

Read more

පාඨකයින් යොමු කරන පැනයන් සඳහා පිළිතුරු-1

පැනය: පිරිමීන්ගේ ඇඳුම් සම්බන්ධව ඉස්ලාම් පනවා ඇති සීමාවන් කුමක් ද? වළලූකරට පහතින් වන සේ අඳින්න පුළුවන් ද?  අහ්මද් යසිෆුද්දීන්

Read more