ආගමික නායකයන්ගේ කාර්යභාරය කුමක්ද? (What is the role of religious leaders?)

සෑම ආගමකින්ම බලාපොරොත්තු වන්නේ මිනිසා යහපත් අතට ගැනීමයි. මේ නිසා ආගම් අතර කොතරම් වෙනස්කම් තිබුනත් ඒවයේ ඇති පොදු කරුණු වලදී එකිනෙකා සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීම ඉතා වැදගත්ය.

Read more

ඉස්ලාම් දහමින් අධ්‍යාපනයට හිමි තැන (The place of knowledge in Islam)

අධ්‍යාපනය ලැබීම සෑම මුස්ලිම්වරයෙකුටම අනිවාර්යවේ. මෙම කරුණ නබි වදනකින් සනාථ වන්නේය. තවද ඉස්ලාම් දහම තුල ක්‍රියාවට පෙර අධ්‍යාපනයට මුඛ්‍ය ස්ථානයක් ලබා දී ඇත. එබැවින් මුස්ලිම්වරයෙකු යම් ක්‍රියාවක් කිරීමට පෙර ඒ සඳහා අවශ්‍ය දැනුම ලබාගෙන තිබිය යුතු වන්නේය. මිනිසාට දැනුම ලබාගැනීම සඳහා අවශ්‍යකරන ශරීර අවයවයන් උපතින්ම ලබා දුන් අල්ලාහ්ට මිනිසා සදා නයගැතිය. “නුඹලා කිසිවක් නොදන්නන්ව සිටි තත්වයෙහි නුඹලාගේ මෑණිවරුන්ගේ කුසවලින් අල්ලාහ්ම […]

Read more

ඉස්ලාමයට එරෙහි පදනම් විරහිත චෝදනාවන්ට පිළිතුරු ගොනුව!

ඉස්ලාමයට එරෙහිව ඉදිරිපත් කරන ලද චෝදනාවන්ට සමස්ථ ලංකා විද්වතුන්ගේ සංගමය විසින් පිළිතුරු ලබා දී ඇත. පහතින් ඇති Link එක මත Click කර කෘතිය කියවන්න.         CompilationZofZResponsesZtoZtheZBaselessZAllegationsZTowardsZIslam

Read more