විනිශ්චය දිනයේදී නැවත නැගිටවීම (Resurrection on the Day of Judgment)

අල්ලාහ් දෙවියන්ගෙන් පහළ වූ තව්රාත් (යුදෙව් ආගම), ඉන්ජිල් (කිතුනු දහම) සහ කුර්ආන් යන ආගමික ග්‍රන්ථවල විනිශ්චය දිනය ගැන පැහැදිලිව සඳහන් කොට ඇත. එබැවින් එය අනිවාර්යයෙන්ම සිදු වීමට නියමිතය. විනිශ්චය දිනය සිදු වන්නේ ලෝක අවසානයෙන් පසුය. දෙවියන් නියම කළ දිනයකදී එය සිදු වනු ඇත. එය කවදා සිදුවේදැයි දෙවියන් හැර වෙන කිසිවෙකුට දන්නේ නැත. එහෙත් එම දිනයට පෙර සිදුවීමට නියමිත පෙරනිමිති ගැන […]

Read more