ඇඳුම් පළඳින විට කිව යුතු ප්‍රාර්ථනා!

කැමරාකරණය හා සංස්කරණය: අල්තාෆ් ෆාරුක් නිෂ්පාදනය: අල් අහ්සා කැඳවීමේ ආයතනය

Read more

මුස්ලිම් කාන්තා ඇඳුම!

 අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන් විශ්වය නිර්මාණය කල දා පටන් අල්ලාහ් විසින් මිනිස් වර්ගයා යහමඟ යැවීම සඳහා උසස්වූ මඟපෙන්වීම් ඉස්ලාම්හි හදුන්වා දී ඇත. එය පහසුවෙන් වටහා ගැනීම සඳහා විවිධ ප්‍රදේශවලට අල්ලාහ් විසින් දූතවරු යවා ඇත. ඉන් අවසන් නබි මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලෛහිව සල්ලම් තුමා විසින් ලොව වාසි ජනයාට පරපූර්ණ ජීවන ක්‍රමයක් අල්ලාහ් විසින් දායාදය කරන ලදි. එම පරිපූර්ණවූ ජීවන ක්‍රමය තුළ […]

Read more