ඉස්ලාම් සම්බන්දයෙන් ඇති වැරදි මත (Misconceptions about Islam)

ලෝක ජනග්‍රහණයෙන් තුනෙන් එකක් පමණ මුස්ලිම්වරුන්ය. එසේ තිබියදී වැඩියෙන්ම වැරදියට වටහාගෙන ඇති දහම ඉස්ලාම් යැයි කිව හැකිය. ඊට ප්‍රධාන හේතුව ජනමාද්‍ය හරහා ගෙන යන වැරදි ප්‍රචාරයන්ය. විශේෂයෙන්ම ජිහාද් සම්බන්දයෙන් අල් කුරානයේ ඇති ඇතැම් වාඛ්‍ය කාණ්ඩයන් සන්දර්බයෙන් බැහැරව ඉදිරිපත් කරමින් ඉස්ලාම් දහම ගැන වැරදි ප්‍රචාරයන් සිදු කරනු ලැබීම නිසා ඉස්ලාම් දහම ගැන ජනතව අතර වැරදි මතයක් ගොඩ නැගී තිබේ. 

Read more