මුහම්මද් නබි (සල්) තුමා ගැන වියතුන්ගේ අදහස්

කුරුස යුද්ධ සමයේදි, මුහම්මද් (සල්) තුමාට එරෙහිව විවිධාකාර අපවාදයන් සෙවීමෙහිලා ප‍්‍රතිවාදීහු අතිශයින් උනන්දු වූහ.

Read more