බිස්මිල්ලාහ් යන මන්ත්රය භූතයන් කැඳවන්නද?

විශේෂ ආගමික හමුව ස්ථානය: බුහාරි මස්ජිදය – අල්කොබාර් දිනය: 29-01-2016 සිකුරාදා

Read more